نام : حمیدرضا

First Name :  Hamidreza

نام خانوادگی : علیزاده اطاقور

 Last Name :  Alizadeh Otaqvar

     

شماره نظام پزشکی102434

Medical Council No. :   102434


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 : 


تلفن 1  :

Tel 1  :


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :

Mobile  :


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com