نام : حمید

First Name :  Hamid

نام خانوادگی : علمی راد

 Last Name :  Elmirad

     

شماره نظام پزشکی :   62383

Medical Council No. :   62383


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :تهران-شریعتی-ابتدای وحید دستگردی-ساختمان آفتاب-طبقه 2-واحد 10 

Address 1 :     


تلفن 1  :  42 18 2226 021

Tel 1  :  +98 (21) 2226 18 42


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :    Hamid_ elmirad@yahoo.com

E-Mail  :  Hamid_ elmirad@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com