نام : حامد

First Name :  Hamed

نام خانوادگی : باطنی

 Last Name : Bateni

     

شماره نظام پزشکی :   37920 

Medical Council No. :    37920


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان بیستون - ساختمان لئون - واحد 11  

Address 1 :     


تلفن 1  : 55 81 95 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 95 81 55  


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com