نام : حلیم

First Name : halim

نام خانوادگی : فهیم زاده

 Last Name : Fahim zadeh

     

شماره نظام پزشکی :    86729

Medical Council No. :   86729


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09113760830

Mobile  : 0911 376 0830  


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com