نام :  فاطمه

First Name : Fatemeh

نام خانوادگی :حسینی زادگان شیرازی

 Last Name : Hoseinizadegan Shirazi

     

شماره نظام پزشکی :    110442

Medical Council No. :   110442


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :

Address 1 :     


تلفن 1  :     02122399403

Tel 1  :     +98 (21) 22399403


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     9021301730

Mobile  :     +98 (902) 1301730


ایمیل  :   fatemehosseinizadega@gmail.com

E-Mail  :  fatemehosseinizadega@gmail.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com