نام : فرخ

First Name : Farrokh

نام خانوادگی : کامران خواجوی

 Last Name : Kamran Khajavi

     

شماره نظام پزشکی :   76811

Medical Council No. :   76811


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09123430534

Mobile  :     09123430534


ایمیل  : Info@kamrankhajavi.com

E-Mail  : Info@kamrankhajavi.com


وب سایت www.drkamrankhajavi.com

Website  :  www.drkamrankhajavi.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com