نام : فرناز

First Name : Farnaz

نام خانوادگی : گروهی

 Last Name : Gorouhi

     

شماره نظام پزشکی :   70466

Medical Council No. :   70466


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اهواز - امانیه - خیابان مستعان- بیمارستان طالقانی-سه شنبه ها از 8 الی 11 صبح

Address 1 :     


تلفن 1  : 87 08 33 33 061

Tel 1  : +98 (61) 33 33 08 87


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com