نام :  فرهاد

First Name : Farhad

نام خانوادگی : حافظی

 Last Name : Hafezi

     

شماره نظام پزشکی :   18433

Medical Council No. :  18433


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  زعفرانیه-خیابان فلاحی-خیابان آصف-پلاک 33-واحد 12

Address 1 :  Unit 12, No.33, Asef St., Fallahi, Zaferanieh    


تلفن 1  : +98 (21) 22181390, 22181353, 22187424

Tel 1  : +98 (21) 22181390, 22181353, 22187424


فاکس :  

Fax  :


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  Info@drhafezi.com

E-Mail  :  Info@drhafezi.com


وب سایت www.drhafezi.com

Website  :   www.drhafezi.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com