نام : عزت الله

First Name : Ezzatollah

نام خانوادگی : تبریزیان

 Last Name : Tabrizian

     

شماره نظام پزشکی : 33996

Medical Council No. :    33996


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - جردن - ناهید شرقی - شماره 22- طبقه سوم - واحد 15 -

Address 1 :     


تلفن 1  : 23 25 01 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 01 25 23


تلفن 2  : 31 76 03 22 021

Tel 2  :  +98 (21) 22 03 76 31


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com