نام :  عزت الله

First Name : Ezzatollah

نام خانوادگی : رضایی

 Last Name : Rezaei

     

شماره نظام پزشکی :    30958

Medical Council No. :   30958


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان پرستار 1 – ساختمان سماء – طبقه اول – واحد 12

Address 1 :     


تلفن 1  : 98 01 846 0511

Tel 1  :  +98 (511) 846 01 98


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com