نام :  اسماعیل

First Name : Esmaeil

نام خانوادگی : فرزادفرد

 Last Name : Farzadfard

     

شماره نظام پزشکی :    51225

Medical Council No. :  51225


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع شهریار  

Address 1 :     


تلفن 1  : 23 22 30 33 - 011

Tel 1  :  +98 (11) 33 30 22 23


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت  www.drfarzadfard.ir

Website  :   www.drfarzadfard.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com