نام :  ابراهیم

First Name : Ebrahim

نام خانوادگی : حاتمی پور

 Last Name : Hatamipour

     

شماره نظام پزشکی :    30974

Medical Council No. :  30974


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شیراز-تقاطع قصرالدشت- عفیف آباد-جنب بانك ملى-طبقه دوم بانك كشاورزى

Address 1 :     


تلفن 1  : 3 - 72 70 628 0711

Tel 1  : +98 (711) 628 70 72 - 3


فاکس73 70 628 0711 

Fax  :  +98 (711) 628 70 73  


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   Hatamipourebrahim@yahoo.com

E-Mail  :  Hatamipourebrahim@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com