نام :  ابراهیم

First Name : Ebrahim

نام خانوادگی : حاتمی پور

 Last Name : Hatamipour

     

شماره نظام پزشکی :    30974

Medical Council No. :  30974


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شیراز-تقاطع قصرالدشت- عفیف آباد-جنب بانك ملى-طبقه دوم بانك كشاورزى

Address 1 :     


تلفن 1  : 3 - 72 70 628 0711

Tel 1  : +98 (711) 628 70 72 - 3


فاکس73 70 628 0711 

Fax  :  +98 (711) 628 70 73  


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   Hatamipourebrahim@yahoo.com

E-Mail  :  Hatamipourebrahim@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com