نام :  داوود

First Name : Davood

نام خانوادگی : عباسی آذر

 Last Name : Abbasiazar

     

شماره نظام پزشکی :    44557

Medical Council No. :   44557


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : میدان ونک، بلوار حقانی، قبل از چهارراه جهان کودک (تقاطع جردن و حقانی)، پلاک 61، طبقه دوم،  واحد 10

Address 1 :     


تلفن 1  : 48 86 67 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 67 86 48


تلفن 2  : 9-28 21 78 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 78 21 28 - 9


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    16 72 396 0912

Mobile  :  +98 (912) 396 72 16   


ایمیل  : davood1381@yahoo.com

E-Mail  : davood1381@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com