نام :  بابک

First Name : Babak

نام خانوادگی : دوامی

 Last Name : Davami

     

شماره نظام پزشکی :    57403

Medical Council No. :   57403


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تبریز-خیابان آبرسانی-خیابان گلگشت-ساختمان گلگشت-طبقه اول

Address 1 :     


تلفن 1  : 97 80 336 0411

Tel 1  :  +98 (411) 336 80 97


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com