نام :  آریو

First Name : Ariou

نام خانوادگی : شهبازی مقدم

 Last Name : Shahbazi Moghaddam

     

شماره نظام پزشکی : 17220

Medical Council No. :   17220


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   رشت – چهارراه گلسار – خیابان نواب – ساختمان پزشکان پارس – طبقه دوم

Address 1 :     


تلفن 1  : 22 21 722 0131

Tel 1  :  +98 (131) 722 21 22


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com