نام : امیر اسدالله

First Name : Amir Asadollah

نام خانوادگی : خواجه رحیمی

 Last Name : Khajehrahimi

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  ميدان امام حسين ٬ ابتداي خيابان دماوند, بيمارستان بوعلي

Address 1 :     


تلفن 1  :  021 33 34 80 35

Tel 1  :  +98 (21) 33 34 80 35


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     0912 314 97 68

Mobile  :     +98 (912) 314 97 68


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com