نام : امین

First Name : Amin

نام خانوادگی : ادهمی

 Last Name : Adhami

     

شماره نظام پزشکی : 59396

Medical Council No. : 59396


شماره عضویت انجمن  : 92289 

Society Membership No.  : 92289


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  :  86 81 64 22 021

Tel 1  :   +98 (21) 22 64 81 86


فاکس : 86 81 64 22 021

Fax  :  +98 (21) 22 64 81 86


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :     draminadhami@gmail.com

E-Mail  :    draminadhami@gmail.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com