نام : علیرضا

First Name : Alireza

نام خانوادگی :  سودمند

 Last Name : Soudmand

     

شماره نظام پزشکی :  89516

Medical Council No. : 89516


شماره عضویت انجمن  :  92292

Society Membership No.  :  92292    


آدرس 1  :  رشت ، بیمارستان ولایت ، بخش جراحی پلاستیک

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09122655280

Mobile  : 09122655280  


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت www.drsoudmand.com

Website  :   www.drsoudmand.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com