نام : علیرضا

First Name : Alireza

نام خانوادگی :  سودمند

 Last Name : Soudmand

     

شماره نظام پزشکی :  89516

Medical Council No. : 89516


شماره عضویت انجمن  :  92292

Society Membership No.  :  92292    


آدرس 1  :  رشت ، بیمارستان ولایت ، بخش جراحی پلاستیک

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09122655280

Mobile  : 09122655280  


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت www.drsoudmand.com

Website  :   www.drsoudmand.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com