نام : علیرضا

First Name : Alireza

نام خانوادگی  : قاسمی نژاد

 Last Name : GhasemiNejad

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  : 22745613 - 021

Tel 1 : 021 - 22745613


فاکس :    

Fax  :     


موبایل :  

Mobile  :  


ایمیل  : 

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :  

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com