نام : علیرضا

First Name : Alireza

نام خانوادگی : فدائی نائینی

 Last Name :  Fadaei naeini

     

شماره نظام پزشکی :    65158

Medical Council No. :   65158


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  رشت ،پل بوسار ، ساختمان پزشکان دانا ، طبقه 9 ، واحد 92

Address 1 :     


تلفن 1  : 7 - 16 10 3312 013

Tel 1  :  +98 (13) 3312 10 16 - 7


فاکس : 013 3311 013

Fax  :    +98 (13) 3311 013


موبایل : 09363196358

Mobile  : 09363196358


ایمیل  :   drfadaee.plastic@gmail.com

E-Mail  :   drfadaee.plastic@gmail.com


وب سایت www.DrFadaee.com

Website  :    www.DrFadaee.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com