نام : علی اصغر

First Name : Aliasghar

نام خانوادگی : یعقوبی

 Last Name : Yaghoubi

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   اراک-خیابان شهیدبهشتی-کوچه شکرائی-ساختمان پزشکان دی-طبقه سوم

Address 1 :     


تلفن 1  :  00 82 223 0861

Tel 1  :  +98 (861) 223 82 00 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com