نام : علی

First Name :  Ali

نام خانوادگی :  عطری

 Last Name :  Atri

     

شماره نظام پزشکی :     24598

Medical Council No. :    24598


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران-سعادت اباد-بلوار سرو شرقی-جنب بیمارستان پارسیان-ساختمان پزشکان پارسیان واحد402

Address 1 :     


تلفن 1  : 85 25 09 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 09 25 85


تلفن 2  :  75 25 09 22 021

Tel 2  :  +98 (21) 22 09 25 75


فاکس 95 25 09 22 021  

Fax  :   +98 (21) 22 09 25 95


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :    atriali@yahoo.com

E-Mail  :  atriali@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com