نام : علی

First Name :  Ali

نام خانوادگی :  عرب خردمند

 Last Name :  Arab Kheradmand

     

شماره نظام پزشکی :    19725

Medical Council No. :   19725


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - پاسداران - نبش دشتستان پنجم - شماره 66 - ساختمان 148

Address 1 :     


تلفن 1  : 03 17 85 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 85 17 03


فاکس :  37 95 41 66 021

Fax  :    +98 (21) 66 41 95 37  


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com