نام : احمدعلی

First Name : Ahmad ali

نام خانوادگی :رجب پور

 Last Name : Rajabpour

     

شماره نظام پزشکی :    124012

Medical Council No. :    124012


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


تلفن 2  :

Tel 2  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09332233250

Mobile  :     09332233250


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت کلیک کنید

Website  :  


توضیحات  :     Instagram: Dr_Rajabpur

Comments  :     Instagram: Dr_Rajabpur


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com