نام : احمد

First Name : Ahmad

نام خانوادگی : زاغی حسین زاده

 Last Name : zaghihosseinzadeh

     

شماره نظام پزشکی :    57037

Medical Council No. :   57037


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  ساری - خیابان قارن - ساختمان قو -طبقه سوم

Address 1 :     


تلفن 1  :  56 91 222 0151

Tel 1  :  +98 (151) 222 91 56


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com