نام : عبدالجلیل

First Name : Abdoljalil

نام خانوادگی :کلانتر هرمزی

 Last Name : Kalantar Hormozi

     

شماره نظام پزشکی :     22959

Medical Council No. :     22959


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  : 88 95 04 44 021

Tel 1  :  +98 (21) 44 04 95 88


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   kalantarj@yahoo.com

E-Mail  :  kalantarj@yahoo.com


وب سایت www.drkalantar.ir

Website  :    www.drkalantar.ir


توضیحات  :    

Comments  :     

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com