نام : عبدالجلیل

First Name : Abdoljalil

نام خانوادگی :کلانتر هرمزی

 Last Name : Kalantar Hormozi

     

شماره نظام پزشکی :     22959

Medical Council No. :     22959


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  : 88 95 04 44 021

Tel 1  :  +98 (21) 44 04 95 88


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   kalantarj@yahoo.com

E-Mail  :  kalantarj@yahoo.com


وب سایت www.drkalantar.ir

Website  :    www.drkalantar.ir


توضیحات  :    

Comments  :     

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com