نام : عبدالحمید

First Name : Abdolhamid

نام خانوادگی :قلی زاده پاشا

 Last Name : Gholizadeh Pasha

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : ساری، بیمارستان زارع، بخش جراحی پلاستیک

Address 1 :     


تلفن 1  : 57 47 31 33 011

Tel 1  :  +98 (11) 33 31 47 57


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :   09111534412

Mobile  :  +98 (911) 153 44 12  


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com